2018 оны ОНХС-ын хөрөнгөөр БОХИР ЗӨӨВӨРЛӨХ МАШИНТАЙ боллоо.