Мод бэлтгэх эрхийн бичиг авах талаар

МОД БЭЛТГЭХ ЭРХИЙН БИЧИГ АВАХ ТАЛААР

  • Ахуйн хэрэглээнд хөдөөгийн өрх түлшний мод бэлтгэхдээ тухайн багийн байгаль хамгаалагчаас мод бэлтгэх эрхийн бичиг авч заасан газраас өөрсдөө бэлтгэх 
  • Сумын төвийн иргэд нөхөрлөл, мэргэжлийн байгууллагын бэлтгэсэн модноос худалдан авах ба мод бэлтгэх эрхийн бичгээ авсан тохиолдолд байгаль хамгаалагчийн заасан газраас өөрөө бэлтгэх
  • Ашиг олох зорилгоор худалдан борлуулахад мэргэжлийн байгууллага, нөхөрлөлийн бэлтгэсэн модыг худалдан авч хяналтын хуудас авсны үндсэн дээр Мөнххаан ойн ангиас мод бэлтгэх эрхий бичиг , гарал үүслийн бичиг авч БОХ-ын Улсын байцаагчаар хянуулан баталгаажуулна.
  • Аж ахуй нэгж байгууллага тендер зарлан ялсан мэргэжлийн байгууллага, нөхөрлөлийн бэлтгэсэн модыг худалдан авах

БОХ-ын Улсын байцаагч:  Ч.Хишигдэлгэр

Утас: 98389696