Мал төллөлтийн мэдээ

Сумын хэмжээнд 1373 хээлтэгч төллөснөөс унага-27, тугал-136, хурга 639, ишиг-571 бойжиж байна