Нөхөн бүрдүүлэлт хийв.

Аймгийн архивын тасгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10/92 албан бичгийн дагуу тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын байгууллагын архивт хадгалагдаж буй 2015 оны байнга хадгалагдах 48 хадгаламжийн нэгжийг 3 дугаар сарын 30-наас 4 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд цахимд шивж нөхөн бүрдүүлэлт хийж аймгийн Архивын тасагт  актаар хүлээлгэн өглөө.Үүнд:

            Удирдлагын 12 хадгаламжийн нэгж буюу  хуудасны тоо 486, заалтын тоо 382, хүний нэрийн тоо 2024, газар зүйн нэрийн тоо 380, байгууллагын нэрийн тоо 380-ийг тус тус шивж цахимд байршуулсан болно. Мөн баримтуудыг DVD-д хуулбарлан хадгалав.