ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт

1. Сумын Засаг дарга

            2. Сумын Засаг даргын орлогч

            3. ЗДТГ-ын дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхий менежер

            4. Төрийн сангийн мэргэжилтэн – Статистик мэдээ судалгаа хариуцсан ажилтан

            5. Дотоод ажил эрх зүй, сургалт хариуцсан ажилтан

            6. Төрийн сангийн мэргэжилтэн, ня-бо

            7. Нийгмийн ажилтан /хүүхэд залуучуудын ажил хариуцсан/

            8. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

            9. БОХ-ын улсын байцаагч

            10. МЭХ-ын улсын байцаагч

            11. Хөдөө аж ахуйн тасаг - Үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

            12. Хөдөө аж ахуйн тасаг – Бэлчээр газар, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн

            13. Газрын даамал

            14. Нярав, аж ахуй

            15. Жолооч

              16. Санхүү албаны дарга