ЗИС аян явагдаж байна.

Хүүхэд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжих нэрлэсэн жилийн хүрээнд Зүтгэл, итгэл, сэтгэл аяныг зохион байгуулах сумын Засаг даргын 2019 оны А/96 тоот захирамжийн хүрээнд сумын төсөвт байгууллагууд болон багуудын дунд ЗИС аян  хэрэгжиж байна. Уг аян 30 хоног үргэжлэх юм.