Алаг-Эрдэнэ сумын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул ажлын байрны захиалга