Хүүхэд итгэлийн харц аян

Энэхүү “ХҮҮХЭД-ИТГЭЛИЙН ХАРЦ” аянаар дамжуулан аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн болон нийгмийн бусад орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хараа хяналтыг сайжруулах,  байгуулага хоорондын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн зөвлөмж мэдээллийг хүргэж  мөн тухайн өрх, хүүхдэд чиглэсэн шаардлагатай зүйлсээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн ажиллаа.

Сумын төрийн албан хаагч, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааны үр дүнд 25 өрхийн, 69 хүүхдэд   2 595810 /Хоёр сая таван зуун, ерэн  таван мянга, найман зуун арван/ төгрөгийн  хувцас, хүнс, тэжээлийн дэмжлэг үзүүлсэн байн